Poziv za prijavu projekata

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ-ТШИСФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ-ТШИС

Oснoвнe инфoрмaциje, учeсници

Прojeктнa нeдeљa je мaнифeстaциja кoja aфирмишe и прoмoвишe крeaтивнoст и инвeнтивнoст учeникa у нajширeм смислу. Oд тимoвa и пojeдинaцa, учeникa и нaстaвникa, кao и прeдстaвникa прeдузeћa, oчeкуje сe дa рeaлизуjу прojeктe кojимa ћe пoкaзaти oвлaдaнoст тeoриjским и прaктичним знaњимa, кojи ћe бити кoрисни шкoли, кoмпaниjи, ширoj друштвeнoj зajeдници.

Шкoлe учeсницe:

 • Хeмиjскo-тeхнoлoшкa шкoлa – Субoтицa
 • Пoлитeхничкa шкoлa – Субoтицa
 • Гимнaзиja “Свeтoзaр Maркoвић” – Субoтицa
 • Eкoнoмскa срeдњa шкoлa “Бoсa Mилићeвић” – Субoтицa
 • Срeдњa мeдицинскa шкoлa – Субoтицa
 • Teхничкa шкoлa “Ивaн Сaрић” – Субoтицa
 • Oснoвнe шкoлe из Субoтицe и Бaчкe Toпoлe
 • Гoстуjућe шкoлe

Рoк зa приjaвљивaњe прojeкaтa у oквиру шкoлa je 14.02.2024.

Oбjeдињeнe приjaвe из срeдњих шкoлa, шaљу кooрдинaтoри дo 20.02.2024. гoдинe нa eмaил projektnanedelja2024@gmail.com (свaкa срeдњa шкoлa имa свoг кooрдинaтoрa).

Oбjeдињeнe приjaвe из oснoвних шкoлa, шaљу кooрдинaтoри зa oснoвнe шкoлe дo 20.02.2024. гoдинe нa eмaил projektnanedelja2024@gmail.com (кooрдинaтoри зa oснoвнe шкoлe су Зoрaн Вуjкoвић и Брaнкo Стaнтић).

Приjaвe oбдaништa шaљу сe дo 20.02.2024. гoдинe. гoдинe нa eмaил projektnanedelja2024@gmail.com (кooрдинaтoр зa oбдaништa je Гргo Стaнтић).

Гoстуjућe шкoлe (oснoвнe и срeдњe) шaљу приjaвe шкoли дoмaћину, a шкoлa дoмaћин шaљe приjaвe, зajeднo сa oстaлим приjaвaмa, дo 20.02.2024. гoдинe. гoдинe нa eмaил projektnanedelja2024@gmail.com .

Oргaнизaциoни oдбoр Прojeктнe нeдeљe чинe прeдстaвници Teхничкe шкoлe „Ивaн Сaрић“ из Субoтицe (oргaнизaтoр мaнифeстaциje) и Пoслoвнoг инкубaтoрa Субoтицa (суoргaнизaтoр мaнифeстaциje) и кooрдинaтoри oснoвних и срeдњих шкoлa.

Фoрмулaр приjaвe у eлeктрoнскoм oблику нaлaзи сe нa сajту Teхничкe шкoлe “Ивaн Сaрић” из Субoтицe. Oснoвнe и срeдњe шкoлe у пoљe “Пoпуњeн фoрмулaр пoслaти нa eмaил aдрeсу:” уписуjу мaил aдрeсу кooрдинaтoрa и приjaву шaљу кooрдинaтoру.

          Moлбa зa свe кojи ћe сe пoпуњaвaти фoрмулaр приjaвe прojeктa (учeникe и мeнтoрe):

 – дa “Нaзив прojeктa” нe будe прeдугaчaк и дa jaснo нaгoвeштaвa суштину прojeкту

– дa „A прojeкт eлнeвeзéсe“ (нaзив прojeктa нa мaђaрaкoм jeзику) пoпунe сви кojи имajу кoлeгe (учeникe или нaстaвникe) кojи им у тoмe мoгу пoмoћи

– oбрaтити пaжњу нa тaчнoст имeнa и прeзимeнa учeникa и нaстaвникa, рeaлизaтoрa прojeктa

– у тeкстуaлoм oпису прojeктa прeзeнтoвaти штo вишe инфoрмaциja и пoдaтaкa o прojeкту, рaди лaкшeг рaзврстaвaњa у кaтeгoриje нa Зaвршнoj мaнифeстaциjи

 Рoк зa зaвршeтaк прojeкaтa: 29.03.2024. (рeaлизoвaни прojeкти и прeзeнтaциja у пдф oблику). Прeзeнтaциje зaвршeних прojeкaтa шaљу сe нa исти нaчин кao и приjaвe.

 Moлбa зa свe мeнтoрe:

– дa пoмoгну учeницимa у изрaди прeзeнтaциje, дa прoвeрe сaдржaje прeзeнтaциja кoje шaљу пo зaвршeтку прojeктa

– дa припрeмe учeникe зa прeзeнтaциjу прojeктa прeд члaнoвимa кoмисиje зa врeднoвaњe

 Oстaлe инфoрмaциje

Oргaнизaциoни oдбoр ћe нaкoн истeкa рoкa зa приjaвљивaњe прojeкaтa, aнaлизирaти пристиглe приjaвe и oбjaвити списaк прихвaћeних прojeкaтa.

Teхничкa шкoлa “Ивaн Сaрић” je спрeмнa пoмoћи у прoцeсу прoмoциje мaнифeстaциje у шкoлaмa учeсницaмa, прикупљaњa кoмплeтирaних приjaвa пo шкoлaмa, дaвaњa инфoрмaциja прeдстaвницимa шкoлa и мeнтoримa, прaћeњa рeaлизaциje приjaвљeних прojeкaтa, изрaдe кoнaчнoг спискa рeaлизoвaних прojeкaтa, припрeмe зa излaгaњe нa Зaвршнoj мaнифeстaциjи.

Врeднoвaњe прojeкaтa нa Зaвршнoj мaнифeстaциjи бићe пoвeрeнo кoмпeтeнтним лицимa из oблaсти кoje су зaступљeнe у рeaлизoвaним прojeктимa. Члaнoви oвих кoмисиja нe мoгу бити лицa кoja су зaпoслeнa у шкoлaмa учeсницaмa нити oсoбe кoje су у сукoбу интeрeсa (рoдитeљ дeтeтa кoje идe у шкoлу чиje прojeктe би трeбaлo дa врeднуje).

Први нивo кaтeгoриja нa Зaвршнoj мaнифeстaциjи je :

 1. Oснoвнe шкoлe и oбдaништa + гoстуjућe шкoлe
 2. Срeдњe шкoлe + гoстуjућe шкoлe

Taкмичaрскe кaтeгoриje зa Зaвршну мaнифeстaциjу дeфинисaћe сe  пoчeткoм aприлa 2024. гoдинe.

У oквиру кaтeгoриje „Срeдњe шкoлe“, у фaзaмa приjaвљивaњa и рeaлизaциje прojeкaтa, свaкa срeдњa шкoлa фoрмирaћe свoje шкoлскe кaтeгoриje у склaду сa пoдручjимa рaдa зaступљeним у шкoли.

У oквиру oвe кaтeгoриje („Срeдњe шкoлe“), нaкoн зaвршeткa прojeкaтa, фoрмирaћe сe нoвe кaтeгoриje, узимajући у oбзир брoj рeaлизoвaних прojeкaтa и буџeт зa нaгрaђивaњe.

Кoнтaкт oсoбa зa инфoрмaциje у вeзи мaнифeстaциje Прojeктнa нeдeљa 2023-2024. je:

Гргo Стaнтић

Teхничкa шкoлa “Ивaн Сaрић”

Субoтицa

063 15 75 225

projektnanedelja2024@gmail.com

Субoтицa, 27.10.2023.

Традиционална манифестација у нашој школи, која се организује од школске 2007/2008. године под називом

Пројектна недеља

На пројектној недељи учествује преко 100 ђака сваке године, где они показују своје техничко умеће.

Основни мото је:

Идеја, реализација и презентација.

Лепо је кад човек има добру идеју, али то има сврху само онда ако се и реализује. Чак ни то није довољно! Реализације (производи и услуге) морају да се презентују, да би и други људи видели (купили!?).

У свим тим напорима ученика школа пружа свестрану помоћ, првенствено преко ментора-наставника, затим омогућавањем коришћења кабинета, радионица и др.

Ученици су уз помоћ ментора, направили су интересантна учила (макете мотора, мерне уређаје, роботе, апликативне програме), која се користе у настави.

Макета авиона Сарић 2 је такође настао на Пројектној недељи.

Претходне манифестације

Пројектна недеља, одржана 23 маја 2023. године, била је XV по реду. На овогодишњој Пројектној недељи било је 110 пројеката. Ове пројекте су реализовали тимови од близу 250 ученика и око 70 ментора. Била је ово Пројектна недеља са највише пројеката и учесника до сада.

Организатори Пројектне недеље 2022-2023 захваљују се свим учесницима (ученицима и менторима) и честита им на свему што су показали реализацијом својих пројеката. Желимо све Вас видети и наредне године на Пројектној недељи. Подстичемо Вас да у својим срединама подстичете и друге да учествују у овој манифестацији – будите својеврсни промотери Пројектне недеље.

Захваљујемо се суорганизатору, свим донаторима и спонзорима, без којих не бисмо могли овако успешно организовати Пројектну недељу.

Захваљујемо свима, који су на било који начин учествовали у организацији Пројектне недеље од самог почетка (почетком децембра 2022. године) до Завршне манифестације.

 

Суорганизатор: Пословни Инкубатор Суботица

Спонзори и донатори:

POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA DOO – SUORGANIZATOR

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE       MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

ELEMENTA DOO SUBOTICA

INFOSTUD 3 DOO (INSPIRA GRUPA)

FONTANA DOO

BOYSEN ABGASSYSTEME DOO SUBOTICA

B+B SENSOR SOLUTIONS DOO

GRGO BRAVAR DOO

ECO SENSE DOO

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO

NORMA GRUPA JUGOISTOČNA EVROPA DOO SUBOTICA

CONTITECH FLUID SERBIA DOO

FLENDER DOO SUBOTICA

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA

EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA

STUDIO PRESENT DOO

CENTAR ZA STRANE JEZIKE ,,MARIGOLD”

 

Комисија за оцењивање радова:

Овогодишњи чланови комисија били су:

 

К1: Примењена аутоматизација и роботика

1.Немеди Имре (Висока техничка школа струковних студија Суботица)

2.Леринц Данијел (Елемента д.о.о.)

3.Гринфелдер Саша (Флендер д.о.о.)

К2: Уређаји, производи, склопови, макете

1.Вујковић Ламић Томислав (Протец Мегапринт д.о.о.)

2.Мартина Војнић Пурчар (Грађевински факултет Суботица)

3.Вуков Марјан (Норма Гроуп)

K3: Информатика

1.Сакал Тибор (Висока техничка школа струковних студија Суботица)

2.Нагулић Драган (Економски факултет Суботица)

3.Драгић Дарко (Инспира гроуп)

К4: Активности, догађаји, друштвени ангажман …

1.Милић Моња (Правни факултет за привреду и правосуђе Суботица)

2.Драганић Јована (БИС Суботица)

3.Кос Марина (БИС Суботица)

К5: Основне школе и обданишта

1.Војнић Тунић Дамир (Регионална привредна комора Суботица)

2.Будановић Филип (ИТ Суботица 2030)

3.Матковић Предраг (Економски факултет Суботица)

К6: Гостујуће средње школе

1.Ђураковић Стипан (Пелцер д.о.о.)

2.Дудаш Габор (Дуди Цо. д.о.о.)

 

Награђени пројекти:

К1: Примењена аутоматизација и роботика    

 1. Smart house (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Ковач Андреј, Шимон Филип

ментори: Алач Јожеф

 1. ЛЕД коцка – LED Cube (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Пољаковић Ален

ментори: Алаћан Јолан, Бучу Ото

 1. Уређај за тестирање квалитета ваздуха (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Милодановић Иван

ментори: Крмпотић Никола

 

К2: Уређаји, производи, склопови, макете

 1. Fenix sto (Политехничка школа)

ученици: Солак Лана, Тиквицки Милица, Хорват Андреа

ментори: Орчић Кадијевић Бојана, Чех Арпад

 1. Гусеничар са топом (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Александар Циндрић

ментори: Пеић Тукуљац Емил, Такач Тибор

 1. Термички Електрични Стирлинг Мотор (ТЕСМ)

ученици: Амбруш Оља, Мамужић Анамарија, Никић Теодора (Политехничка школа)

ментори: Гарић Жељко

 

К3 – Информатика

 1. Paper Sharp – видео игра (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Павићевић Лука, Ристић Милош, Јовчић Стефан

ментори: Крмпотић Никола, Танасин Александра

 1. Chateo (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Саболч Кекењ

ментори: Холо Дора

 1. Strange Chamber (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Тот Жолт

ментори: Ленђел Шандор

 

К4 – Активности, догађаји, друштвени ангажман …

 1. Pocket bike (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Божић Немања, Вуковић Бранислав, Лалић Вељко

ментори: Родић Владимир

 1. Весели пилићи (Хемијско-технолошка школа)

ученици: Дробац, Дуња, Вујновић Буквин Милица, Милосављевић Сара

ментори: Штетић Снежана

 1. MANGG (Хемијско-технолошка школа)

ученици: Страјинић Наталија, Бојанић Алекса

ментори: Штетић Снежана, Војнић Пурчар Јадранка

 

К5 – Основне школе и обданишта

 1. EduCompass (ОШ „Соња Маринковић“, ОШ „Иван Горан Ковачић“)

ученици: Срејић Матеја, Поповић Марко

ментори: Васиљевић Дејана, Стикић Данка

 1. Паметан штап за слепе и слабовиде особе (ОШ „Матија Губец“)

ученици: Ковачевић Богдан

ментори: Стантић Бранко

 1. Аутоматизовани узгој расада (ОШ „Матија Губец“)

ученици: Јанечић Даријан

ментори: Стантић Бранко

 

К6 – Гостујуће средње школе

 1. Аутоматизовани расхладни уређај са Peltier модулима (Техничка школа, Ужице)

ученици: Гавриловић Иван

ментори: Бабић Момир

 1. Израда летњег амфитеатра (Средња стручна школа, Крагујевац)

ученици: Васић Иван, Ранковић Никола, Шабани Адам

ментори: Јовановић Добросав, Мацура Рада

 1. Регулација броја обртаја мотора пулсном модулацијом (Техничка школа, Власотинце)

ученици: Лепојевић Андрија, Стојановић Вељко

ментори: Илић Драган

 

Специјална награда за најмлађег учесника:

Васпитна група «Бубамаре», вртић Шумица

 

Специјална награда за најмлађег учесника основних школа:

Немања Спаић (ОШ „Матко Вуковић“)

 

Специјална награда – најбољи пројекат по избору посетилаца:

Fenix sto (Политехничка школа)

ученици: Солак Лана, Тиквицки Милица, Хорват Андреа

ментори: Орчић Кадијевић Бојана, Чех Арпад

 

Вредности награда за освојено једно од прва 3 места:

 

            I место:       25.000,00

            II место:      20.000,00

            III место:     17.000,00

Суорганизатор: Пословни Инкубатор Суботица

Спонзори:

Пословни инкубатор Суботица (200.000,00 награде-ваучери)

 • Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (280.000,00- награде, ваучери, књиге, дипломе, захвалнице, освежење, храна)
 • Елемента д.о.о. (око 75.000,00 – награде)
 • Пројекат  DECIDE, Немачке развојне сарадње у реализацији GIZ-A (мајице за све ученике око 117.000,00)
 • BOYSEN ABGASSYSTEME d.o.o (1.000 EUR)
 • B+B SENSOR SOLUTIONS d.o.o. (50.000,00)
 • INFOSTUD 3 d.o.o. (40.000,00)
 • SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE d.o.o. (20.000,00)
 • NORMAGRUPA JUGOISTOČNA EVROPA d.o.o. (18.000,00 награде-ваучери)
 • MIREN d.o.o. (15.000,00)
 • WARNER d.o.o. (10.000,00)
 • KLETT издавачка кућа д.о.о. (књиге, хемијске оловке)
 • EKO SENSE d.o.o. (5.000,00)
 • FONTANA d.o.o. (5.000,00)
 • KTG SOLUCIJE d.o.o. (вода за све учеснике)
 • Висока техничка школа струковних студија Суботица (ваучери за упис у школу)
 • Економски факултет Суботица (шоље за све ученике)
 • Studio present (мајице)

Комисија за оцењивање радова:

Овогодишњи чланови комисије били су:

К1:

1.Фирстнер Игор (Висока техничка школа струковних студија Суботица)

2.Црнковић Зоран (Елемента д.о.о.)

3.Пипиц Срђан (Флендер д.о.о.)

К2:

1.Вујковић Ламић Томислав (Протец Мегапринт д.о.о.)

2.проф.др. Мартина Војнић Пурчар (Грађевински факултет Суботица)

3.Гугановић Оливер (IT cluster Subotica)

K3:

1.Човић Златко (Висока техничка школа струковних студија Суботица)

2.Ћуковић Милош (Студио Пресент д.о.о.)

3.Даниел Иштван (Инфостуд Суботица)

К4:

1.Цвијановић Срђан (Правни факултет за привреду и правосуђе Суботица)

2.Војнић Тунић Дамир (Регионална привредна комора Суботица)

3.Бошњак Зита (Економски факултет Суботица)

К5:

1.Роквић Драган (Градска библиотека Суботица)

2.Сакал Тибор (Висока техничка школа струковних студија Суботица)

3.Таушан Небојша (Економски факултет Суботица)

 

Награђени пројекти:

К1: Примењена аутоматизација и роботика    

 1. Аутоматски регулатор јачине звука на телевизору (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Алекса Балажевић, Даријо Башић Палковић, Милош Томић

ментори: Роберт Тот

 1. Паметни соларни панел (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Вишњовски Ноел, Калмар Балаж, Калмар Давид

ментори: Роберт Тот

 1. Апарат за испитивање квалитета ваздуха (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Алекса Балажевић, Даријо Башић Палковић, Милош Томић

ментори: Роберт Тот

К2: Уређаји, производи, склопови, макете, експерименти

 1. ЦНЦ глодалица (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Даниел Рајзингер

ментори: Ласло Лисак

 1. Модел електро тенка по узору на руски тенк Т-34 (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Александар Циндрић

ментори: Јасмина Марић, Грго Стантић

 1. Возило Го Карт

ученици: Стефан Мијатовић, Стефан Баџока, Ален Нађ Барна (ТШ „Иван Сарић“)

ментори: Алојзије Перме, Ђорђе Мајсторац

 

К3 – Информатика

 1. Challenge (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Папајчик Арон, Мишколци Кристиан, Буш Давид

ментори: Ленђел Шандор

 1. Инвентар школе (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Саболч Кекењ, Жолт, Тот

ментори: Золтан Борош

 1. Симулатор трке (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Милош Поповић

ментори: Никола Крмпотић, Јасмина Стричевић

 

К4 – Активности, догађаји, друштвени ангажман …

 1. Отворени музеј (Политехничка школа)

ученици: Олга Љубисављевић, Сташа Стантић

ментори: Тамара Митровић

 1. Tomos 15SLC репарација (ТШ „Иван Сарић“)

ученици: Михаило Џогановић

ментори: Грго Стантић

 1. Интерактивни сувенир (Политехничка школа)

ученици: Хермина Али, Николета Сабо Рац

ментори: Ђенђи Аранчић Данча

 

К5 – Пројекти ученика основних школа

 1. Учење кроз игру је најлакше учење! (ОШ „Мирослав Антић“)

ученици: одељење 4/4

ментори: Јадранка Мандић

 1. Budgety (ОШ „Иван Горан Ковачић“)

ученици: МаркоПоповић

ментори: Данка Стикић

 1. Електрично возило „Noddy“ (ОШ „Матија Губец“)

ученици: Ведран Војнић Хајдук, Дајана Вујковић Буквин, Нађа Копиловић

ментори: Бранко Стантић

 

Специјална награда за најмлађег учесника:

Немања Спаић (ОШ „Матко Вуковић“)

Специјална награда – најбољи пројекат по избору посетилаца:

Возило Го Карт

ученици: Стефан Мијатовић, Стефан Баџока, Ален Нађ Барна (ТШ „Иван Сарић“)

ментори: Алојзије Перме, Ђорђе Мајсторац

Вредности награда за освојено једно од прва 3 места:

 

            – I место:        око 30.000,00

            – II место:      око 24.000,00

            – III место:     око 19.000,00

 

Организатори Пројектне недеље 2021-2022 захваљују се свим учесницима (ученицима и менторима) и честита им на свему што су показали реализацијом својих пројеката. Желимо све Вас видети и наредне године на Пројектној недељи. Подстичемо Вас да у својим срединама подстичете и друге да учествују у овој манифестацији – будите својеврсни промотери Пројектне недеље.

Захваљујемо се свим донаторима и спонзорима, без којих не бисмо могли успешно организовати Пројектну недељу.

Захваљујемо свима, који су на било који начин непосредно учествовали у организацији Пројектне недеље од самог почетка (почетком децембра 2021. године) до Завршне манифестације.

Суорганизатор: Пословни Инкубатор Суботица

Спонзори:

 • ТШ „Иван Сарић“
 • Пoкрajинског сeкрeтaриjaта зa oбрaзoвaњe, прoписe, упрaву и нaциoнaлнe мaњинe – нaциoнaлнe зajeдницe
 • Пословни инкубатор Суботица
 • Елемента доо
 • Protec Megaprint doo
 • Инфостуд 3 доо
 • Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду
 • Plastikcam east doo
 • Studio Present doo
 • VTV Media

Комисија за оцењивање радова:

 • Игoр  Фирстнeр, Висoкa тeхничкa шкoлa струкoвних студиja Субoтицa
 • Зoрaн Црнкoвић, Eлeмeнтa д.o.o.
 • Пaвлe Вeкић, Флeндeр д.o.o.
 • Toмислaв Вуjкoвић Лaмић, Protec megaprint д.o.o.
 • прoф. др. Maртинa Вojнић Пурчaр, Грaђeвински фaкултeт Субoтицa
 • Oливeр Гугaнoвић, IT Cluster Субoтицa
 • Злaткo Чoвић, Висoкa тeхничкa шкoлa струкoвних студиja Субoтицa
 • Нeбojшa Кaмбeр, Инфoстуд 3 д.o.o.
 • Mилoш Ћукoвић, Studio Present д.o.o.
 • Дрaгaн Рoквић, Грaдскa библиoтeкa Субoтицa
 • Нaђa Вукмирoвић, Рeгиoнaлнa приврeднa кoмoрa Субoтицa
 • Срђaн Цвиjaнoвић, Прaвни фaкултeт зa приврeду и прaвoсуђe – Висoкoшкoлскa jeдиницa у Субoтици

 Награђени пројекти

Категорија  – Основне школе

 1. Место: ученик Матеја Срејић, (ментор Дејана Васиљевић) из ОШ“Соња Маринковић“
 2. Место ученици Натанијел Палић и Татјана Јанковић, (ментор Јесенски Тибор и Динчић Антал из ОШ Сечењи Иштван
 3. Место ученик Андреас Дамјаноски, (ментор Бранко Стантић) из OШ Матија Губец

Категорија – Примeњeнa aутoмaтизaциja и рoбoтикa

 1. место: ученик Месарош Адам из Техничке школе „Иван Сарић“  (ментори Лисак Ласло и Тот Роберт)
 2. место: ученик Пиуковић Мартин из Техничке школе „Иван Сарић“ (ментор Бучу Ото)
 3. место: ученици Никола Дапчевић и Александар Декан, из Техничке школе „Иван Сарић“ (ментор Емил Пеић Тукуљац )

Категорија – Уређаји, производи, склопови

 1. место: ученице Наталија Дубочанин, Анастасија Олајош из Средње медицинске школе (ментори – Јасна Бешлић и Јацинта Перна)
 2. место: ученице Софија Марић и Рита Каваи из Политехничке школе  (ментор – Ђенђи Аранчић Данча, Тамара Муић)
 3. место: ученици Емил Муратовић, Јосип Јурић и Александар Мијатов из Техничке школе „Иван Сарић“  (ментори  Марко Црнковић и Грго Стантић)

Категоријиа – Информатика

 1. место: ученици Мартин Мухаремовић и Сања Радић из Техничке школе „Иван Сарић“  ментори – Никола Крмпотић и Јасмина Стричевић
 2. место: ученици Апро даниел и Гемери Арпад из Техничке школе „Иван Сарић“ ментор Дора Холо
 3. место: ученик Ненад Хорват из Техничке школе „Иван Сарић“  ментор- Никола Крмпотић

Категорија – Активности, догађаји, друштвени ангажман 

 1. место: ученик Михаило Џогановић из Техничке школе „Иван Сарић“  ментор – Грго Стантић
 2. место: ученица Шереш Сандра из Хемијско- технолошке школе, ментор Башић Палковић Тинде
 3. место: уенице Ана Марија Радованов, Мајда Радоњић и Бојана Дакић, из Економске школа „Боса Милићевић“, ментор – Дарија Сворцан

Награда публике: ученик Пиуковић Мартин из Техничке школе „Иван Сарић“ (ментор Бучу Ото)

Специјална награда за најмлађе учеснике Пројектне недеље додељена је одељењу 3/4 из ОШ „Мирослав Антић“, а ментор је њихова учитељица Мандић Јадранка.

Награде:

Сви учесници (ученици и ментори) добили су захвалницу за учешће, мајицу и маску за лице.

 1. Награде за прво, друго и треће место у категоријама: Основне школе, Примењена аутоматизација и роботика, Уређаји, производи, склопови, Активности, догађаји, друштвени ангажман … :

I I I место –    13000 дин

I I место –      15000 дин

I место –         21000 дин

 

 1. Награде за прво, друго и треће место у категорији: Информатика:

I I I место –    15000 дин

I I место –      18000 дин

I место –         26000 дин

Награде су биле књиге о Николи Тесли (Никола Тесла – његов живот и његово дело, Миливоје Дошеновић) и ваучери за различите продавнице техничке робе.

Награда публике била је торта.

Специјална награда за најмлађе учеснике је ваучер у вредности од 12000 дин. Ову награду су освојили ученици једног одељења.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 2021.

Пројектна недеља 2019

Суорганизатор: Пословни Инкубатор Суботица

Спонзори такмичења: Пословни инкубатор Суботица, Елемента д.о.о., Инфостуд 3 д.о.о., Games Guru д.о.о., АД Тржница, САТ-ТРАКТ д.о.о., Техничка школа „Иван Сарић“

Комисија за оцењивање радова:

 • Златко Човић, ВТШ Суботица
 • Оливер Гугановић, ИТ Кластер
 • Зоран Црнковић, Елемента доо
 • Роберт Хајнал, Инфостуд 3 доо
 • Милош Ћуковић, Студио Пресент доо
 • Алфред Нађ, САТ-ТРАКТ доо

НАГРАЂЕНИ ПРОЈЕКТИ

Категорија: Машинство, мехатроника и графичарство

 • 1. место: Т8 CNC машина за гравирање – Áron Papajcsik ,ментор: Чила Хусар, ТШ „Иван Сарић“
 • 2. место: Робот рука за сортирање – Павле Кошић , ментор: Ласло Лисак
 • 3. место: Go kart на ваздух – Dániel Bogyó, Валентин Оравец, ментори: Роберт Тот, Ласло Лисак, ТШ „Иван Сарић“

Категорија: Електротехника, микрорачунари, геодезија и грађевинарство

 • 1. место: Клуб сто – Вукашин Пјевалица, Александар Оравец, Нина Стопарић, ментор: Софија Поповић, Политехничка школа
 • 2. место: Паметна корпа – Henrik Guzsvány, ментори: Роберт Тот, Ласло Лисак, ТШ „Иван Сарић“
 • 3. место: Wi-fi ауто – Gábor Fodor, ментори: Роберт Тот, Ласло Лисак, ТШ „Иван Сарић“

Категорија: Информатика, настава и логистика

 • 1. место: Мешцотека – Martin Kiss, Sándor Lengyel, ментор: Dóra Holló, ТШ „Иван Сарић“
 • 2. место: Trip VR – Звонимир Рудински, Ервин Сејдовић, Марио Војнић Хајдук, ментор: Ненад Шарић, ТШ „Иван Сарић“
 • 3. место: Препознавање лица – Петар Купусаревић, Лука Павловић, ментори: Александар Волков, Ненад Шарић, ТШ „Иван Сарић“

Категорија: Основне школе

 • 1. место: Електронске игре са интегрисаним колима 555 и 4017 – Роланд Шимон, Ервин Шиша, ментор: Тибор Јесенски, ОШ „Сечењи Иштван“
 • 2. место: Компост казан – Маја Миловић, ментор: Зоран Вујковић
 • 3. место: 3Д приказ основне школе „Свети Сава“ споља са виртуелним обиласком – Матија Сабо, ментор: Горан Цветковић, ОШ „Свети Сава“

Награда публике: Т8 CNC машина за гравирање – Áron Papajcsik, ментор: Чила Хусар

Пројектна недеља 2018

Спонзори манифестације
Елемента д.о.о., BUS Computers, Погребно

Мехатроника

Чланови жирија

1. др Имре Немеди
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Ласло Гоголак
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. др Карољ Нађ
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Роботска рука Алекса Стевановић Јожеф Алач
2 Сигурна кућа Давид Славик Ласло Лисак
Емил Пеић Тукуљац
3 Бушач рамова кошнице Стефан Лукић Ласло Лисак

Информатика

Чланови жирија

1. др Златко Човић
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Роберт Пинтер
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 AR World Ендре Веконy
Давид Пете
Харгита Шимон
2 Cardio TriTest Звонимир Рудински
Петар Купусаревић
Маријан Сударевић
Небојша Брешћански
3 Квискотека Диана Шантавец Никола Крмпотић
Јасмина Стричевић
3 Puppet Warriors Балинт Шотањи Харгита Шимон

Награда публике: Израда макете Земљине кугле Edge Cam – Марко Зељковић, Горан Јаковић, Кристијан Хорват ментори: Тибор Немет, Тибор Хевер

Најуспешнији ментор: Харгита Шимон

Пројектна недеља 2017

Спонзори манифестације

Електротехника, електроника и микрорачунари

Чланови жирија

1. др Карољ Нађ
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Златко Човић
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. др Роберт Пинтер
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Ívhangszóró Surányi Bence 4TMM Búcsú Ottó
2 Tesla trafó Simon Adriján Liszák László
3 Measurement Workshop Хајдук Војнић Владимир 3ТМС
Pető Dávid 3ITM
Nagy Sándor
Пеић ТукуЉац Емил

Машинство и мехатроника

Чланови жирија

1. др Имре Немеди
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Ласло Гоголак
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. др Атила Ретфалви
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Összecsukható kapu Benényi Krisztián Liszák László
2 Израда постоља за транспорт кућишта мотора
за компанију BMW
Брзован Данијел 3БЗС Мајановић Жељко
Стантић Грго
2 Járkáló robot Sándor Flórián 4TMM Liszák László
3 FMC Szalma Dániel 4TMM
Kispál Arnold 4TMM
Lukács Kevin 4TMM
Tot Robert
Liszák László

Информатика

Чланови жирија

1. др Златко Човић
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Роберт Пинтер
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. др Карољ Нађ
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Online webshop Мехић Ален 3ИТС
Новић Марко 3ИТС
Алач Золтан
2 KM and SU IDE Рудински Звонимир 2ИТС
Купусаревић Петар 2ИТС
Павловић Лука 2ИТС
Алач Золтан
Сарић Ненад
3 Intel 8080 Assembler Звонимир Рудински 2ИТС Драго Перчић

 

Пројектна недеља 2016

Спонзори манифестације

Електротехника, електроника и микрорачунари

Чланови жирија

1. др Златко Човић
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Карољ Нађ
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. др Роберт Пинтер
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Add-ons to „Internet of Things(IoT)“ Séfer Balázs ET42
Bederka Kornél ET42
Nagy Sándor
2 WEB PLC – u akciji Sutus Ákos ET44 Nagy Sándor
3 Тачкасти заваривач Бански Денис ЕТ44
Бошњак Данијел ЕТ44
Лисак Ласло, Тот Роберт

Машинство и мехатроника

Чланови жирија

1. др Имре Немеди
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. др Ласло Гоголак
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
3. Авдо Хаџић дипл.инг.
власник и директор фирме Техносерв – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 Lánctalpas robot – Tenkić Sándor Flórián ET34 Nagy Sándor
2 San Giovanni Battista Давор Војнић Хајдук МТ41 Стантић Грго
3 Електропнеуматска машина за сортирање Veréb Roland ET44
Vánger Edvin ET44
Lisak Laslo, Tot Robert

Информатика, настава и логистика

Чланови жирија

1. др Златко Човић
Висока техничка школа струковних студија – Суботица
2. Петер Бакота – Сениор програмер
Мануфактура, Интернет инжењеринг – Суботица
3. др Роберт Пинтер
Висока техничка школа струковних студија – Суботица

Награде

Рб Назив пројекта Ученици Ментори
1 CardCourse Крнајски Стефан ЕТ21
Вукомановић Милош ЕТ21
Новић Марко ЕТ21
Alács Zoltán
2 Geometry Battle Arena Mészaros Áron ET22
Róka Tamás ET22
Marcikić Mark
Boros Zoltán
3 Wii Smartboard Peto Dávid ET22
Purda Bertold ET22
Alács Zoltán

Пројектна недеља 2016

Утисци посетилаца

Не знам како ће да испадне овај текст чији је аутор неко ко о техници не зна баш ништа … Али, поштујем свет технике, поштујем људе који у тој димензији стварности егзистирају, нимало или врло мало мучени емоцијама које се у свету хуманистичких дисциплина подразумевају … Имам утисак да се људи техничког знања и образовања често осећају супериорно тачни, прецизни и ефикасни – или, просто, незамењиви у времену будућем, док су прошлости о којој ретко мисле – или никако – оставили хуманистичке вредности као непоуздану величину : час их има, час их нема … Кад` их има, цветају античка и ренесансна уметност, кад` их нема, Инквизиција сатире неистомишљенике на ломачама – о верским и империјалистичким ратовима, да и не говорим.

Како год, беше ПРОЈЕКТНА НЕДЕЉА у Техничкој школи „Иван Сарић“, а на Нјој, изложба техничких пројеката наших ученика, рађених под менторским надзором наших наставника, те гостујући радови ученика суботичких основних школа (узгред, веома су ми се дојмиле те куле, катедрале и мостови од картона и хартије) … Три дана, у Конференцијској сали наше школе, одвијале су се успешне одбране израђених и изложених пројеката пред еминентним стручним жиријем, али су значајну улогу играли и гласови жирија (ученичке) публике.

У два сам наврата обишла са ученицима изложбу радова … У свим одељењима у којима држим наставу, виђено сам коментарисала са искреним одушевљењем, посебно, признајем, пројекат ученика ДАВОРА ВОЈНИЋА чија је макета једрењака из 17. века, оставила изузетно снажан утисак на посетиоце изложбе … Заправо, нисам сигурна шта ми се више допало, ћутљиви, скромни младић или његов брод са хиљаду ситних детаља које је пет месеци стрпљиво обликовао, слагао, лепио, путовао са својим импресивним пројектом кроз столећа, зарањао и израњао из морских дубина на чијем дну прави Сан Ђовани Батиста почива …

Уређаји за мерење којечега, електропнеуматске и роботичке справе које се крећу, носе некакав терет и служе вас напитцима, машина за печење КУРТОШ-колача (узгред, највише волим оне уваљане у ванилин шећер), пуњач батерије мобилног телефона инсталиран на бицикли (сјајно, често возим бициклу, ваљаће), електронске апликације за све и свашта, справе за мерење физичке кондиције (изазвале су, очекивано, велико интересовање дечака којима је обим бицепса јаааааакооо важан – ваљда не и важнији од техничке позадине исте справе), уџбеник за неки информатички предмет који су урадили сами ученици – превели на мађарски језик, одабрали илустрације, скенирали, штампали, укоричили – и, оставили га новим нараштајима који долазе за њима … Дивно, мислим да су сви овогодишњи пројекти који ће на овај или онај начин бити кориштени у настави или за ванаставне активности, заправо неки облик модерног задужбинарства. Мислим, и томе подучавам своје ученике, да је битна одлика цивилизованог човека свест о томе да су претходне генерације људи оставиле толико тога у аманет савременом човеку, те да је обавеза и нашег нараштаја да учини то исто – ова деца, у чијим смо радовима уживали протеклих дана, сигурно имају потенцијал да тај дуг према будућности испуне.

И, на крају, од свих пројекта, можда ме је највише одушевио један младић, име му је РОЛАНД, будући инжењер мехатронике, али неко ко је у себи спојио супериорност технике будућег времена и хуманистичке вредности прошлости. Своју машину за сортирање материјала бранио је пред посетиоцима изложбе као да је витез који брани част своје верне љубе, о техничким перформансама тог уређаја, говорио је са толико знања и љубави као да говори о русим косама своје вољене, а када му се машина на тренутак покварила, својим знањем и умећем покрио је технички проблем као да својом чашћу прикрива издајство своје принцезе – БАНОВИЋ СТРАХИЊА нашег времена ! Дивно ! Дошло ми је да викнем „НЕТКО БИЈАШЕ СТРАХИЊИЋУ БАНЕ “, да га загрлим, да викнем „ЕТО ЧОВЕКА“ … Уздржах се, на срећу, пренеразио би се од чуђења … Уместо тога упитах : „ДА СИ ПОНОВО МАЛИ МАТУРАНТ, ДА ПОНОВО ТРЕБА ДА БИРАШ СРЕДЊУ ШКОЛУ …“, прекиде ме, рекавши „ДЕФИНИТИВНО БИ ТО ПОНОВО БИО МЕШЦ И ОПЕТ БИ БИЛА МЕХАТРОНИКА !“ …

О томе како се мој и Роландов разговор завршио и где то себе овај сјајни момак види за коју годину, нећу овога пута писати – растужила бих вас.

Импресије (није) средила ………… Јасмина Марић