Az inkluzí oktatás szakcsoportjának 2023/2024. évre vonatkozó munkaterve

CSOPORT TAGJAI:
Vojnić Horvat Ildiko, školski psiholog, koordinator
Tanasin Aleksandra
Červik Tamaš
Sudarević Irena
Perpauer Viktor
Blažek Erika
Šimon Hargita

Nemčev Trajer Suzana
Kovač Ivana

AKTIVNOST NOSILAC REALIZACIJE NAČIN REALIZACIJE VREME REALIZACIJE
1. Donošenje plana rada Koordinator tima Predlog izrađuje koordinator Do 5. septembra 2023.
2. Pribavljanje dokumentacije o ranijim IOP-ima sadašnjih učenika naše škole Pedagoško-psihološka služba Kontaktiranjem stručne službe prethodnih škola  

Do 5. septembra 2023.

3. Formiranje IOP tima / timova za učenike kod kojih postoji potreba Koordinator tima U sastav tima ulaze: Odeljenjski starešina, pedagog, psiholog, nastavnici neophodni za realizaciju, roditelj i po potrebi stručnjak iz druge institucije. Tim izrađuje i sprovodi IOP. Do 5. septembra 2023.
4. Uspostavljanje komunikacije sa roditeljima Koordinator tima Individualni razgovori Do 5. septembra 2023.
5. Organizovanje sastanaka STIO, Timova za pružanje dodatne podrške učenicima osnovnih škola i roditelja učenika koji su do sada programe savladali po IOP-u Koordinator tima Zajednički sastanci Do 5. septembra 2023.
6. Izveštavanje uprave škole i Školske uprave o održanim sastancima Koordinator tima Izveštavanje Do 10. septembra

2023.

7. Procena potrebe za podrškom u učenju učenika koji su do sada programe savladavali po IOP-u Članovi tima Izrada pedagoškog profila za pojedine učenike U toku septembra

2023.

8. Aktivnosti koje propisuje Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja Polaznici obuke Praćenje uputstva U toku školske godine
9. Sagledavanje potreba za izradom Plana prilagođavanja za učenike kod kojih nije postojala potreba prethodnih godina Članovi tima, odeljenjske starešine Kontinuirano praćenje, evidentiranje U toku školske godine
10. Osmišljavanje i primena plana prilagođavanja za pojedine učenike sa poteškoćama u učenju, sa smetnjama u razvoju i nadarene dece Članovi tima

 

Svaki nastavnik koji za to ima potrebu ga sam izrađuje, a STIO podstiče izradu i prati realizaciju. U toku prvog kvartala, do kraja oktobra 2023.

 

 

 

11. Utvrđivanje potrebe za IOP-om za učenike kod kojih plan prilagođavanja ne daje rezultate Pedagoško-psihološka služba Nakon pregleda situacije na OV, na kraju prvog klasifikacionog perioda, stručna služba objedinjuje podatke i razmatra predloge za IOP.

 

Do kraja oktobra 2023.
12. Formiranje baze podataka (broj dece sa smetnjama u učenju i razvoju, broj nadarene dece, broj marginalizovane dece)

Redovno ažuriranje baze

Članovi tima Evidentiranje U toku školske godine
13. Pružanje dodatne podrške učenicima Članovi tima Individualni razgovori, grupni rad, radionice U toku školske godine
14. Praćenje napredovanja učenika Članovi timova Praćenje, evidentiranje, vođenje pedagoške dokumentacije U toku školske godine
15. Saradnja sa nastavnicima pri koncipiranju IOP-a, praćenje realizacije, evaluacija Pedagoško-psihološka služba  

Pružanje podrške, savetodavni rad, praćenje, evaluacija

 

U toku školske godine

16. Senzibilizacija nastavnika – predavanje na temu „Inkluzija u školi“ Koordinator tima Predavanje, prezentacija U toku školske godine
17. Edukacija učenika o suzbijanju predrasuda o korisnicima IOP-a, osmišljavanje antidiskriminacionih mera i aktivnosti Članovi tima Kroz obavezne izborne predmete, kroz vannastavnih aktivnosti, putem projektnih školskih aktivnosti, realizacijom radionica, kroz angažovanje Učeničkog parlamenta U toku školske godine
18. Jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika Članovi tima Predavanja, savetodavni rad, upućivanje na stručnu literaturu, organizovanjem seminara U toku školske godine
19. Evaluacija prethodnog IOP-a i ponavljanje ciklusa izrade, usvajanja i primene novih IOP-a Članovi tima Nakon isteka roka realizacije IOP-a planiraju se objedinjeni sastanci STIO i IOP timova na kojima se vrši procena uspešnosti plana Kraj prvog i drugog polugodišta
20. Redovno izveštavanje direktora i Pedagoškog kolegijuma o radu STIO i davanje predloga IOP-ova, izmena i dopuna na usvajanje Koordinator tima Izveštavanje, predlaganje Na sastancima uprave škole, Pedagoškog kolegijuma – kvartalno
21. Vođenje evidencije Koordinator tima Kroz zapisnike i zakonom predviđene obrasce Kontinuirano
22. Saradnja sa ostalim timovima i organima škole Koordinator tima Formalno – zajednički sastanci i akcije

Neformalno – praćenjem rada drugih organa i redovnim izveštavanjem o radu STIO

Kontinuirano