ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Чланови Тима:
Војнић Хорват Илдико, школски психолог, координатор
Танасин Александра
Червик Тамаш
Сударевић Ирена
Перпауер Виктор
Блажек Ерика
Сузана Немчев Трајер
Харгита Шимон

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Доношење плана рада Координатор тима Предлог израђује координатор До 5. септембра 2023.
2. Прибављање документације о ранијим ИОП-има садашњих ученика наше школе Педагошко-психолошка служба Контактирањем стручне службе претходних школа  

До 5. септембра 2023.

3. Формирање ИОП тима / тимова за ученике код којих постоји потреба Координатор тима У састав тима улазе: Одељењски старешина, педагог, психолог, наставници неопходни за реализацију, родитељ и по потреби стручњак из друге институције. Тим израђује и спроводи ИОП. До 5. септембра 2023.
4. Успостављање комуникације са родитељима Координатор тима Индивидуални разговори До 5. септембра 2023.
5. Организовање састанака СТИО, Тимова за пружање додатне подршке ученицима основних школа и родитеља ученика који су до сада програме савладали по ИОП-у Координатор тима Заједнички састанци До 5. септембра 2023.
6. Извештавање управе школе и Школске управе о одржаним састанцима Координатор тима Извештавање До 10. септембра

2023.

7. Процена потребе за подршком у учењу ученика који су до сада програме савладавали по ИОП-у Чланови тима Израда педагошког профила за поједине ученике У току септембра

2023.

8. Активности које прописује Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања Полазници обуке Праћење упутства У току школске године
9. Сагледавање потреба за израдом Плана прилагођавања за ученике код којих није постојала потреба претходних година Чланови тима, одељењске старешине Континуирано праћење, евидентирање У току школске године
10. Осмишљавање и примена плана прилагођавања за поједине ученике са потешкоћама у учењу, са сметњама у развоју и надарене деце Чланови тима

 

Сваки наставник који за то има потребу га сам израђује, а СТИО подстиче израду и прати реализацију. У току првог квартала, до краја октобра 2023.

 

 

 

11. Утврђивање потребе за ИОП-ом за ученике код којих план прилагођавања не даје резултате Педагошко-психолошка служба Након прегледа ситуације на ОВ, на крају првог класификационог периода, стручна служба обједињује податке и разматра предлоге за ИОП.

 

До краја октобра 2023.
12. Формирање базе података (број деце са сметњама у учењу и развоју, број надарене деце, број маргинализоване деце)

Редовно ажурирање базе

Чланови тима Евидентирање У току школске године
13. Пружање додатне подршке ученицима Чланови тима Индивидуални разговори, групни рад, радионице У току школске године
14. Праћење напредовања ученика Чланови тимова Праћење, евидентирање, вођење педагошке документације У току школске године
15. Сарадња са наставницима при конципирању ИОП-а, праћење реализације, евалуација Педагошко-психолошка служба  

Пружање подршке, саветодавни рад, праћење, евалуација

 

У току школске године

16. Сензибилизација наставника – предавање на тему „Инклузија у школи“ Координатор тима Предавање, презентација У току школске године
17. Едукација ученика о сузбијању предрасуда о корисницима ИОП-а, осмишљавање антидискриминационих мера и активности Чланови тима Кроз обавезне изборне предмете, кроз ваннаставних активности, путем пројектних школских активности, реализацијом радионица, кроз ангажовање Ученичког парламента У току школске године
18. Јачање професионалних компетенција наставника Чланови тима Предавања, саветодавни рад, упућивање на стручну литературу, организовањем семинара У току школске године
19. Евалуација претходног ИОП-а и понављање циклуса израде, усвајања и примене нових ИОП-а Чланови тима Након истека рока реализације ИОП-а планирају се обједињени састанци СТИО и ИОП тимова на којима се врши процена успешности плана Крај првог и другог полугодишта
20. Редовно извештавање директора и Педагошког колегијума о раду СТИО и давање предлога ИОП-ова, измена и допуна на усвајање Координатор тима Извештавање, предлагање На састанцима управе школе, Педагошког колегијума – квартално
21. Вођење евиденције Координатор тима Кроз записнике и законом предвиђене обрасце Континуирано
22. Сарадња са осталим тимовима и органима школе Координатор тима Формално – заједнички састанци и акције

Неформално – праћењем рада других органа и редовним извештавањем о раду СТИО

Континуирано