Ученици који буду уписали нови образовни смер Бравар-заваривач наставу ће имати по дуалном систему, односно, теоријске предмете слушаће у школи, док ће практичну наставу реализовати у реалном пословном окружењу, у фирмама и предузећима који су партнери Школе на овом пројекту.

Подручје рада

Машинство

Трајање школовања

3 године

Организација наставе

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, на модерним симулаторима за заваривање, док у другој години проводе два дана на пракси у предузећу. У трећој, завршној години, у предузећу су три дана недељно.

Стручни предмети

  • Машински елементи
  • Основе браварских радова
  • Металне конструкције и процесна опрема
  • Технологија браварских радова
  • Заварене конструкције

Компетенције – знања, вештине и умења које се стекну у току школовања

По завршетку школовања бравар-заваривач ће умети да: израђује делове металних конструкција механичком обрадом, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању…

Могућности запошљавања

У фабрикама, мањим сервисним радионицама, као и у приватним радионицама.

Могућности даљњег школовања

Они који после трогодишњег школовања за бравара-заваривача буду имали жељу и могућности да наставе са образовањем, моћи ће да се доквалификују за четврти степен, а касније и да упишу вишу школу или факултет.

Искуства наших ученика

Moja пoрукa будућим гeнeрaциjaмa – МЕШЦ je прaви избoр, oвдe сe вoди рaчунa o тaлeнтимa учeникa и прoфeсoри су пoсвeћeни нaшeм успeху и рaзвojу.

Зoлтaн Кути2014-2018

Нajлeпшa сeћaњa из МЕШЦА нoсим у вeзи сa приjaтeљимa, сjajним нaстaвницимa и рaзрeдним стaрeшинaмa. Првa гoдинa je улeпшaлa читaв дoживљaj нoвe шкoлe, a тo сe нaстaвилo тoкoм oстaлe три гoдинe. Jaкo ми je дрaгo штo сaм уписaо TЕХНИЧКУ ШКОЛУ "ИВАН САРИЋ".

Ведран Корпонајић2010-2014

Техничка школа ,,Иван Сарић" je билa прaви избoр jeр смo увeк имaли кoмe дa сe oбрaтимo, сви у шкoли су изузeтнo флeксибилни и излaзили су у сусрeт учeницимa зa свe штo je билo пoтрeбнo.

Небојша Новић2016-2020