Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Техничке школе ,,Иван Сарић”.

Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. Такође се бира и по један заменик представника Савета.

У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за, од укупног броја родитеља ученика једног одељења.

О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у који се уписује датум одржавања седнице, тачка дневног реда о избору родитеља у Савет, број присутних родитеља и резултат гласања приликом избора. Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика одељења.

Сарадњу са Саветом родитеља остварују директор школе, школски педагог и психолог. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора Савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад Пословником о раду Савета.

Савет родитеља:

 • Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • Предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Школе;
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 • Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
 • Предлаже Школском одбору износ и намену коришћења средстава прикупљених од родитеља;
 • Разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 • Учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Школа;
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • Упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима Школе.

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Активности/теме Носиоци реализације Начин реализације Време реализације
 1. Конституисање Савета родитеља за школску 2023/2024. годину
 2. Избор председништва и председника Савета родитеља
 3. Предлог Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 2022/2023. годину
 4. Предлог Годишњег плана рада школе за 2023/2024. годину
Конституисање, предлагање, гласање, информисање, обавештавање, презентација Директор школе, помоћници директора, ПП служба, члан Тима за екскурзије Септембар, 2023.год.
 1. Упознавање са успехом ученика на крају првог тромесечја и предлагање мера за побољшање успеха
 2. Извештај о школским активностима у току првог тромесечја
 3. Разматрање понашања ученика и изречених васпитно-дисциплинских мера
Презентација, извештавање, предлагање Директор школе, помоћници директора, ПП служба Новембар, 2023.год.
 1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2023/2024. године
 2. Однос према школским обавезама и изреченим васпитно-дисциплинским мерама
Презентација, извештавање, предлагање, разговор, дискусија Директор школе, помоћници директора, ПП служба Фебруар 2024.год.
 1. Извештај са екскурзија
 2. Извештај са Пројектне недеље
 3. Договор око тзв. ученичког динара за наредну школску годину
 4. Извештај о успеху ученика на крају наставне године
 5. Сагласност на организацију испраћаја матураната
 6. Предлози за даљи рад
Презентација, извештавање, предлагање, разговор, дискусија Директор школе, помоћници директора, ПП служба, Председник СР, Тим за извођење екскурзија Април – јун, 2024.год.

Своје предлоге, сугестије, питања и ставове Савет родитеља упућује Школском одбору, директору школе и другим школским органима.