Обрасци за родитеље

Обрасци

Наслов обрасца
19. марта 2021.
19. марта 2021.
19. марта 2021.
19. марта 2021.

ИЗДАВАЊЕ  ДУПЛИКАТА ШКОЛСКИХ ИСПРАВА

За издавање дупликата школских исправа потребно је:

  1. Попунити молбу за издавање дупликата и предати у школи (лично или овластити особу),
  2. Огласити неважећим исправу у „Службеном гласнику Републике Србије“ (детаљније упуте даје школа),
  3. Уплатити републичку административну таксу за издавање дупликата (уплатницу даје школа),
  4. Уплатити административне трошкове (уплатницу даје школа).

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу из евиденције коју води школа најкасније у року од седам дана од дана оглашавања.

У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију у складу са законом.

Информације код референата за ученичка питања, I спрат, канцеларија број 28 или на телефон 024-525-114.