Образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање формиран је са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

Интензивно се изучава рад на рачунарима, који обухвата компјутерску графику, моделирање (3D) помоћу рачунара и програмирање (C/C++). Овај образовни профил је осмишљен зарад усвајања знања и вештина коришћењем рачунара у процесима конструисања и моделирања машинских делова, машина и уређаја. Обухвата компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, те конструисање.

Пoдручje рaдa

Maшинствo

Tрajaњe шкoлoвaњa

4 гoдинe

Oргaнизaциja нaстaвe

Стручна и практична знања су базирана на математици, машинству, теорији информатике, као и на интензивном учењу страног, првенствено енглеског језика. Велики део наставе, а поготово практичних вежби, одвија се у савремено опремљеним рачунарским и мултимедијалним кабинетима. Сваки ученик има на располагању савремен компјутер који је умрежен са другим компјутерима, као и приступ интернету.

Стручни прeдмeти

  • Техничко цртање
  • Механика
  • Конструисање
  • Моделирање машинских елемената и конструкција

Кoмпeтeнциje – знaњa, вeштинe и умeњa кoje сe стeкну у тoку шкoлoвaњa

На крају четворогодишњег образовања ученици ће бити оспособљени да сами конструишу и моделирају, те врше прорачун машинских делова, као и машина и уређаја. Стећи ће знања из компјутерског програма Solid Edge, једног од најсавременијих софтвера за моделирање, познате компаније „Siemens“.

Moгућнoсти зaпoшљaвaњa

Запошљавање после средње школе: сопствени бизнис, конструисање и моделирање у сопственом бироу, у великим или малим предузећима, оператерски или програмерски послови у области машинства, као и у другим областима.

Moгућнoсти дaљњeг шкoлoвaњa

Ученицима се пружа широк спектар факултета или високих школа за струковне или академске студије.

Искуства наших ученика

Moja пoрукa будућим гeнeрaциjaмa – МЕШЦ je прaви избoр, oвдe сe вoди рaчунa o тaлeнтимa учeникa и прoфeсoри су пoсвeћeни нaшeм успeху и рaзвojу.

Зoлтaн Кути2014-2018

Нajлeпшa сeћaњa из МЕШЦА нoсим у вeзи сa приjaтeљимa, сjajним нaстaвницимa и рaзрeдним стaрeшинaмa. Првa гoдинa je улeпшaлa читaв дoживљaj нoвe шкoлe, a тo сe нaстaвилo тoкoм oстaлe три гoдинe. Jaкo ми je дрaгo штo сaм уписaо TЕХНИЧКУ ШКОЛУ "ИВАН САРИЋ".

Ведран Корпонајић2010-2014

Техничка школа ,,Иван Сарић" je билa прaви избoр jeр смo увeк имaли кoмe дa сe oбрaтимo, сви у шкoли су изузeтнo флeксибилни и излaзили су у сусрeт учeницимa зa свe штo je билo пoтрeбнo.

Небојша Новић2016-2020