ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – Промена образовног профила истог степена стручности.
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – Дошколовање са III на IV степен у истом или различитом подручју рада.

На ванредно школовање могу да се упишу сва лица старија од 17 година, која имају завршену најмање основну школу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  • Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
  • Фотокопија личне карте
  • Претходно стечена сведочанства (оригинал)
  • Диплома
  • Лекарско уверење о здравственој способности
  • Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )

ПЛАН УПИСА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ