Трг Лазара Нешића 9,
24000 Суботица, Србија

Матични број: 08009180
ПИБ: 100959964
Жиро рачун: 840-507660-48