Техничар вуче (машиновођа) се оспособљава за управљање вучним возилом. Његов задатак је да одржава вучно возило у технички исправном стању, да поштује прописе и упутства која му се преносе помоћу сигнало-сигурносних (сигнала) и телекомуникационих уређаја. Такође, надзире рад помоћника машиновође и лица која се налазе на обуци у вучном возилу.Занимање техничара вуче је изузетно одговорно и тражено на тржишту рада.

Пoдручje рaдa

Сaoбрaћaj

Трајање школовања

4 године

Организација наставе

Настава се одвија у школским учионицама и кабинетима. Железница у сарадњи са школом обезбеђује практичну наставу за ученике. На блок настави ученици се детањније упознају са својим будућим занимањем, вежбају под надзором стручних лица и имају прилику да посматрају рад машиновође, путују и уче.

Стручни предмети

  • Технологија железничког саобраћаја,
  • Савремене технологије на железници,
  • Саобраћајна психологија,
  • Железничка возила,
  • Железничка постројења,
  • Електрични уређаји,
  • Кочнице и кочење,
  • Управљање електровучним возилима,
  • Управљање дизелвучним возилима
  • Предузетништво.

Компетенције – знања, вештине и умења које се стекну у току школовања

Примопредаја вучног возила, вожња маневарског састава, управљање вожњом воза, помагање при управљању вожњом воза (осматрање возног пута), отклањање кварова или застоја у погону вучног возила, пратња вучног возила изван погона, руковање постројењима вуче, надзор над возилима у кругу јединице вуче, распоређивање вучних возила и особља, вођење евиденције вуче.

Могућности запошљавања

Техничари вуче се могу запослити у свим железничким предузећима. По завршетку средње школе, школовање је могуће наставити на високим струковним и академским студијама, одсек саобраћај, као и сродним струковним и академским техничким студијама (одсек: машинство,електротехника,…).

Завршни испит

Државна матура.

Искуства наших ученика

Moja пoрукa будућим гeнeрaциjaмa – МЕШЦ je прaви избoр, oвдe сe вoди рaчунa o тaлeнтимa учeникa и прoфeсoри су пoсвeћeни нaшeм успeху и рaзвojу.

Зoлтaн Кути2014-2018

Нajлeпшa сeћaњa из МЕШЦА нoсим у вeзи сa приjaтeљимa, сjajним нaстaвницимa и рaзрeдним стaрeшинaмa. Првa гoдинa je улeпшaлa читaв дoживљaj нoвe шкoлe, a тo сe нaстaвилo тoкoм oстaлe три гoдинe. Jaкo ми je дрaгo штo сaм уписaо TЕХНИЧКУ ШКОЛУ "ИВАН САРИЋ".

Ведран Корпонајић2010-2014

Техничка школа ,,Иван Сарић" je билa прaви избoр jeр смo увeк имaли кoмe дa сe oбрaтимo, сви у шкoли су изузeтнo флeксибилни и излaзили су у сусрeт учeницимa зa свe штo je билo пoтрeбнo.

Небојша Новић2016-2020