Педагошко друштво – Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

  • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења…
  • Ученички парламент омогућава лични развој ученика. Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
  • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
  • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
  • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
  • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
  • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Ученички парламент чине по два представника из сваког одељења. Избор се врши сваке године и парламент има свог председника. Парламент се састаје четири пута годишње а по потреби и више пута. Председништво парламента организује састанке више пута у току школске године, по потреби. На састанцима Ученичког парламента разматрају се све теме које су од значаја за живот и рад свих ученика у школи.

Ученички парламент у школи има своју посебну просторију, на другом спрату број 15, у којој се воде ванредни састанци и окупљања, као и дружења парламентараца.

Наши парламентарци су поред активности које се тичу решавања текућих проблема у школи често учесници, а најчешће и иницијатори многобројних школских акција хуманитарног, спортског, и креативног карактера, као што су обнова кантине, уређење школске баште, одношење старе хартије, уређење простора у школској библиотеци, акција “Чеп за хендикеп”…

Сваке школске године чланови парламента оснажују се учешћем и присуством различитим предавањима, обукама, вршњачким едукацијама и радионицама. Кроз учешће у поменутим активностима парламентарци стичу сазнања и развијају вештине асертивне комуникације, конструктивног решавања проблема, упознају се са техникама писања пројеката, упознају се са различитим видовима дискриминације, и начинима борбе против исте, такође учествују у активностима којима се обележава и подиже свест о здравим стиловима живота, одговорном учешћу у друштву и заштити животне средине.

Структура Ученичког парламента за школску 2023/2024. годину

Председник: Војин Ковачевић, 3ТМС
Заменик председника: Невена Јеленковић, 4ТУС
Записничар: Тамара Томић, 4ДСС

Чланови Тимова школе:

Тим за развојно планирање – Војин Ковачевић
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације – Милош Узелац
Тим за самовредновање – Јован Гаћиновић, Стефан Црнобрња
Тим за обезбеђивање квалитета школе – Тамара Томић

Пунолетни представници Парламента за Школски одбор:
Војин Ковачевић, 3ТМС
Невена Јеленковић 4ТУС

Координатори:
Маја Шаравања, педагог

Наташа Павловић, педагог
Илдико Војнић Хорват, психолог
Мирјана Пајић, педагог

План Ученичког парламента у школској 2023/2024. години

Активност Носилац реализације Време реализације
Формирање ученичког парламента
Избор председника ученичког парламента
Избор чланова председништва
Избор чланова у тимове и ШО
Усвајање Извештаја о раду ученичког парламента за 2022/23. годину
Доношење плана рада ученичког парламента за школску 2023/2024. Годину
Давање мишљења за Извештај о реализацији ГПРШ-а за школску 2022/23. годину
Давање мишљења за ГПРШ за школску 2023/24. годину
Чланови парламента
Координатори парламента
Септембар 2023.год.
Превенција дигиталног насиља
Акција рециклаже папира
Чланови парламента
Координатори парламента
Прво полугодиште
Обележавање Светског дана здраве исхране
Учешће у организацији Дана школе
Председник ученичког парламента и чланови парламента октобар 2023.год.
Обележавање Светског дана здраве исхране
Учешће у организацији Дана школе
Председник ученичког парламента и чланови парламента октобар 2023.год.
Учешће на састанку Школског одбора Два пунолетна члана по потреби
Учешће у раду тимова Делегирани чланови по потреби
Учешће на састанку Савета родитеља Члан председништва по потреби
Информисање ученика о Правилнику понашања у школи Чланови парламента
Координатори парламента
током школске године
Информисање ученика о постигнутом успеху на крају класификационих периода Координатори парламента током школске године
Обележавање светски значајних датума/дана Чланови парламента
Координатори парламента
током школске године
Хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ Чланови парламента
Координатори парламент
Сви запослени и ученици
Чланови парламента
Координатори парламент
Сви запослени и ученици
Учешће у организацији и припреми школске славе Чланови парламента
Координатори парламента
децембар – јануар 2024.
Учешће у јавним трибинама, радионицама и манифестацијама школе Чланови парламента
Координатори парламента
током школске године
Учешће у организацији и припреми „Пројектне недеље“, „Сајму образовања“ Чланови парламента
Координатори парламента
април – мај 2024.

Активности Ученичког парламента

Ученички парламент
16. октобра 2019.

Дан школе

Наша школа је у среду, 16. октобра, прославила 74 године свога постојања. Ове године је концепција прославе била значајно другачија у односу на све претходне. Направљен је план који је…
Ученички парламент
28. децембра 2018.

Акција прикупљања хуманитарне помоћи

Техничка школа "Иван Сарић" је подржала хуманитарну акцију ОШ "Кизур Иштван" те организовала прикупљање помоћи у виду школског прибора и слаткиша за децу ОШ "Бранко Радичевић" из Косовске Митровице.
Ученички парламент
20. децембра 2018.

„Даривање је моћ“ – Хуманитарна акција за штићенике Дома за децу ометену у развоју „Колевка“

Мени је јучерашња посета била врло емотивна. Предиван осећај је био видети радост на дечијем лицу, када смо стигли са поклонима. После је било једно заједничко дружење, где смо заједно…
Ученички парламент
28. децембра 2017.

У ученичком клубу

Ученици наше школе своје слободно време проводе у најзанимљивијој учионици. У њој никада неће бити питани нити се у њој захтева понављање обрађеног градива. Место за школску разоноду и шалу…