ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ И УСЛОВИ ЗА УПИС

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образују се образовни профили:

 • Металостругар – специјалиста

 • Металоглодач – специјалиста

 • Металобрусач – специјалиста

 • Бравар – специјалиста

 • Механичар алатних машина – специјалиста (машинбравар)

 • Подешавач алатних машина – специјалиста

 • Алатничар – специјалиста

 • Аутомеханичар – специјалиста

 • Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – специјалиста

 • Заваривач – специјалиста

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем једног од образовних профила: металостругар, металоглодач, металобрусач, бравар,машинбравар, алатничар, али је битно да имају најмање две године радног стажа на пословима образовног профила за који желе да стекну специјализацију.

Специјализацију за остале образовне профиле у подручју рада: машинство и обрада метала могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем одговарајућег образовног профила за који стичу и специјализацију и најмање две године радног стажа на пословима одговарајућег образовног профила: на пример: аутомеханичар – аутомеханичар – специјалиста, механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – механичар гасо и пнеумоенергетких постројења – специјалиста итд.

Специјализацију за образовни профил заваривач – специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем у области машинства и обраде метала, са положеним основним испитом за електролучно или гасно заваривање конструкционих челика, са радним искуством од две године на заваривачким конструкцијама у ширем смислу.

Подручје рада: САОБРАЋАЈ

Образовни профили:

 • Возач моторних возила – специјалиста

  Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са завршеним следећим образовањем:
  – возач моторних возила, са две године радног искуства.

 • Техничар унутрашњег транспорта – специјалиста

  Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са завршеним следећим образовањем:
  – техничар унутрашњег транспорта, са две године радног искуства

 • Инструктор вожње

  Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са завршеним следећим образовањем:
  – средње образовање у подручју рада Саобраћај, група друмски саобраћај (у трогодишњемили четворогодишњем трајању);
  – саобраћајни инжењер (виша саобраћајна школа друмског смера);
  – дипломирани саобраћајни инжењер, одсек за друмски и градски саобраћај и транспорт;
  – студије првог или другог степена у области друмског и градског саобраћаја и транспорта.

Општи услови за све кандидате:

 1. године старости, прописано чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14);
 2. две године радног искуства на пословима у друмском саобраћају;
 3. поседовање возачке дозволе Б категорије, прописано чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14);
 4. лекарско уверење о здравственој способности за овај образовни профил.

Услови уписа за сваку следећу категорију инструктора вожње:

 1. уверење о положеној специјализацији за инструктора вожње Б категорије;
 2. лекарско уверење о здравственој способности за овај образовни профил за одређену категорију;
 3. поседовање возачке дозволе, према члану 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14):
  – А категорије за АМ, А1, А2 и А категорије инструктора вожње;
  – Ц категорије за Ц1, Ц категорије инструктора вожње;
  – Д категорије за Д1, Д категорије инструктора вожње;
  – ЦЕ категорије и уверења о положеној специјализацији за инструктора вожње;
  – Ц1, Ц категорије за БЕ, Ц1Е, ЦЕ категорије инструктора вожње;
  – ДЕ категорије и уверење о положеној специјализацији за инструктора вожње;
  – Д1, Д категорије за Д1Е, ДЕ категорије инструктора вожње;
  – Ф категорије за Ф категорију инструктора вожње.

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

На специјализацији се образују кадрови:

Електроенергетичар за машине и опрему

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем:

У четворогодишњем трајању следећих образовних профила:
– електротехничар енергетике,
– електротехничар енергетског смера,
– електротехничар погона.

У трогодишњем трајању следећих образовних профила:
– електромеханичар за машине и опрему.

Сви кандидати наведених образовних профила треба да имају радно искуство у области електричних машина у непрекидном трајању:
– најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању,
– најмање четири године за завршену школу у трогодишњем трајању.

Електроенергетичар за електричне инсталације

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем:

У четворогодишњем трајању следећих образовних профила:
– електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,
– електротехничар енергетског смера,
– електротехничар енергетике.

У трогодишњем трајању следећих образовних профила:
– електроинсталатер кућних и фабричких инсталације,
– електроинсталатер.

Сви кандидати неведених образовних профила треба да имају радно искуство у области електричних инсталација у непрекидном трајању:
– најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању,
– најмање четири године за завршену школу у трогодишњем трајању.

Аутоелектричар – специјалиста

Специјализацију могу стицати кандидати  са завршеним средњим образовањем у трогодишњем трајању, образовног профила аутоелектричар и радним искуством у области аутоелектрике у непрекидном трајању најмање четири године.

Електротехничар специјалиста за аутоматику

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем:

У четворогодишњем трајању образовних профила:
– електротехничар за мерну и регулациону технику,
– електротехничар за аутоматику,
– електротехничар погона,
– електротехничар електронике,
– електротехничар рачунара.

У трогодишњем трајању образовних профила:
– електромеханичар за мерне и регулационе уређаје.

Сви кандидати наведених образовних профила треба да имају радно искуство у области аутоматике у непрекидном трајању:
– најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању,
– најмање четири године за завршену школу у трогодишњем трајању.

Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем:

У четворогодишњем трајању образовних профила:
– електротехничар за расхладне и термичке уређаје,
– електротехничар енергетског смера.

– завршена школа у трогодишњем трајању образовног профила електромеханичара за расхладне и термичке уређаје.

Сви кандидати наведених образовних профила треба да имају радно искуство из области електротермичких и расхладних уређаја у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • Диплома (оригинал или оверена фотокопија)
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија возачке дозволе – само за инструкторе
 • Потврда о радном односу
 • Лекарско уверење о здравственој способности
 • Уписна пријава (попуњава се приликом уписа у школи)