Школовање у профилу механичар моторних возила одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Образовни профил механичар моторних возила развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Током школовања ученици ће бити оспособљени за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

Подручје рада

Машинство

Трајање школовања

3 године

Организација наставе

Један део наставе будућих механичара моторних возила одвија се у школи, а други у компанији или ауто-сервису који сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Стручни предмети

  • Основна аутомеханичарска пракса
  • Мотори са унутрашњим сагоревањем
  • Моторна возила
  • Одржавање моторних возила

Компетенције – знања, вештине и умења које се стекну у току школовања

По завршетку школовања механичар моторних возила ће умети да: дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем, дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатицији, врши контролу исправности моторних возила.

Могућности запошљавања

У мањим сервисним радионицама, фабрикама, као и у приватним радионицама.

Могућности даљњег школовања

Они који после трогодишњег школовања буду имали жељу и могућности да наставе са образовањем имаће прилику да се доквалификују за четврти степен и касније упишу вишу школу или факултет.

Искуства наших ученика

Moja пoрукa будућим гeнeрaциjaмa – МЕШЦ je прaви избoр, oвдe сe вoди рaчунa o тaлeнтимa учeникa и прoфeсoри су пoсвeћeни нaшeм успeху и рaзвojу.

Зoлтaн Кути2014-2018

Нajлeпшa сeћaњa из МЕШЦА нoсим у вeзи сa приjaтeљимa, сjajним нaстaвницимa и рaзрeдним стaрeшинaмa. Првa гoдинa je улeпшaлa читaв дoживљaj нoвe шкoлe, a тo сe нaстaвилo тoкoм oстaлe три гoдинe. Jaкo ми je дрaгo штo сaм уписaо TЕХНИЧКУ ШКОЛУ "ИВАН САРИЋ".

Ведран Корпонајић2010-2014

Техничка школа ,,Иван Сарић" je билa прaви избoр jeр смo увeк имaли кoмe дa сe oбрaтимo, сви у шкoли су изузeтнo флeксибилни и излaзили су у сусрeт учeницимa зa свe штo je билo пoтрeбнo.

Небојша Новић2016-2020