Покрајински секретаријат за образовање,прописе,управу и националне мањине –
националне заједнице је 9. новембра 2022 године донео Решење (број 128 – 022-
551/2022-01) о давању сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно
признатог организатора активности образовања одраслих за активност неформалног
образовања одраслих за реализацију активности образовања одраслих из члана 40.став 1.
тачка 1. Закона о НОКС- – у за програм неформалног образовања одраслих обуком Бравар
– заваривач, чијим завршавањем се у складу са стандардом квалификације Бравар –
заваривач у подручју рада машинство и обрада метала,нивоа квалификације III "
Службени гласник РС – Просветни гласник" бр.6/2014 стиче се сертификат о оствареном