Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, он већ у првом разреду може почети да иде и у компанију, на учење кроз рад. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, у компанији.

Неопходност да се формални образовни систем прилагоди потребама привреде за кадровима, подстакла је развој дуалног образовања. На обострану корист компанија и ученика, охрабрује се ученикова продуктивност и мотивисаност за стицање вештина. Након завршетка школовања по дуалном моделу образовања ученик се може запослити код послодавца или покренути сопствени посао, али такође има и проходност за даље школовање. Послодавац на овај начин смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје компаније.

По угледу на најпознатије и најуспешније европске системе дуалног образовања, који се реализују у Аустрији и Немачкој, и Србија је као прва држава у региону усвојила Закон о дуалном образовању 2017. године, чија је пуна примена отпочела 1. септембра 2020. године. Законом се регулишу права и обавезе свих учесника и послодавцу се поверава одговорност и улога у образовању ученика и стицању компетенција неопходних за рад у циљаном занимању.

Дуално образовање у Србији спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Привредном комором Србије. Развој је почео кроз пилот-пројекте, а подршку су пружили партнери из Немачке, Аустрије и Швајцарске.

По дуалном моделу се школује око 4500 ученика, у 80 школа, 52 града и општине, у око 600 компанија, тако да је данас дуално образовање код нас заступљено у десет одсто целокупног средњег стручног образовања, са тенденцијом раста.

Извор: www.dualnoobrazovanje.rs

У нашој школи учи се по дуалном моделу на три образовна профила, бравар-заваривач, индустријски механичар и електричар.

Бравар – заваривач

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанијама са којима сарађује наша школа.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

  • Израђују делове металних конструкција механичком обрадом
  • Спајају  делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
  • Израђују и монтирају  металне конструкције и процесну опрему
  • Заваривају  разним поступцима  електроотпорног и гасног заваривања

Електричар

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанијама са којима сарађује наша школа.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

  • Изводе електроинсталатерске радове и одржавају индустријску електроопрему

Индустријски механичар

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанијама са којима сарађује наша школа.

Када заврше своје школовање ученици ће бити обучени да:

  • Обављају  превентивно и корективно одржавање индустријских машина
  • Прате рад индустријских машина
  • Спроводе машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина